Prices | Priser

Prices | Priser

Events og Workshops

Betingelser

Gyldighed | Validity
Alle medlemskaber giver ubegrænset adgang til alle normale hold og i Open Space og er gyldige i den periode der er betalt for. Klippekort kan bruges til alle klasser og Open Space. Et klip pr. klassedeltagelse eller brug af OpenSpace. Klippekort er gyldige i 6 måneder og kan ikke overføres eller deles med andre. Ubrugte klip kan ikke refunderes, overføres, fornys eller forlænges.

~ English ~

All memberships provide unlimited access to all regular classes and Open Space and are valid for the period paid for. Class pass can be used for all classes and Open Space. One clip per class participation or use of OpenSpace. Class pass are valid for 6 months and cannot be transferred or shared with others. Unused clips cannot be refunded. transferred, renewed or extended.
Opsigelse | Cancellation
Opsigelse af abonnements-medlemskaber foretager medlemmet selv på sin medlemsprofil. Der er ingen bindingsperiode. Opsigelsesfrist er indeværende måned plus en måned. Forudbetalte medlemskaber løber ud efter den forudbetale periode slutter. Opsigelse foretager man selv på sin medlemsprofil.

~ English ~

Cancellation of subscription memberships is done on the members profile. There is no binding period. Termination period is the current month plus one month. Prepaid memberships expire after the prepaid period ends. Cancellation is done on your member profile.
Selvbetjening og ansvarlighed | Self-service and accountability
Bemærk venligst! For at holde vores administrationstid og omkostninger nede varetages alt vedrørende oprettelse, ændringer og afslutning af medlemskaber personligt af medlemmet. Sæt dig derfor godt ind i de muligheder og betingelser der er for de forskellige medlemskabstyper og planlæg derefter, inden du melder dig ind. Der tilbydes ingen refusioner, ændringer eller annullering udover de muligheder, der er i betingelserne for de enkelte medlemskaber. Log ind på din medlemsprofil her.

~ English ~

Please note! To keep our administration time and costs down, everything regarding changes and termination of memberships is handled by the member. Therefore, familiarize yourself with the options and conditions for the different membership and plan accordingly. No refunds, changes or cancellations are offered apart from the options in the conditions of the individual memberships. Log in to your member profile here.
Rabat til studerende | Note on studens discount
Vi giver rabat til studerende på SU (men ikke til f.eks. lønnede PHD), kontanthjælpsmodtagere, folkepensionister og enlige arbejdsløse forsørgere og andre med behov. Rabatprisen kan ses i prisoversigten. Send venligst beskrivelse/dokumentation for din situation til kontor@astangastudio.dk senest 14 dage efter oprettelse af medlemsskab eller ændres dette til normalt tilsvarende medlemskab fra den dato det var oprettet og forskellen i pris vil blive opkrævet.

~ English ~

We give a discount to students at SU without adult salary and people on social welfare benefits, single unemployed parents and others in need. The student price can be seen in the price overview. Please send a description/documentation for your situation to kontor@astangastudio.dk no later than 14 days after the creation of membership or this is changed to a normal equivalent membership from that date was created and the difference in price will be charged.
Prøvetimer | Drop-in
Mysore hold egner sig desværre ikke til prøvetimer. Læs mere om at starte i studiet her. Hvis du ikke har erfaring med Astanga anbefaler vi at først deltager på Introhold.

Astanga udøvere der er på besøg i byen er altid meget velkommne. Send venligst besked til kontor@astangastudio.dk om dine drop-in datoer og gerne din lærers eller skoles navn. Dag og uge kort kan købes her

~ English ~

Mysore classes are unfortunately not suitable for trial lessons. Read more about starting the studio here. If you are new to Astanga, we recommend that you first join the
introduction course.

Astanga practitioners visiting the city are always very welcome. Please send a message to kontor@astangastudio.dk about your drop-in dates and preferably the name of your teacher or school. Day and week cards can be bought here