Generel information

Vejledning og retningslinjer

For alles trivsel og velvære!

OpenSpace Åbent for selvpraksis.

Browse down for english

Vejledning for brug og ophold i OpenSpace

Astanga Yoga Studio er en dedikeret Astanga Shala, der drives af en erfaren udøver som forstår behovet for at have et stille, fredfyldt, rent og behageligt sted hvor man kan udøve sin Astanga praksis i fred og uforstyrret ro.

Som noget helt unikt har studiet derfor åbent 24/7 året rundt for medlemmernes selvpraksis, så man kan komme uden for de ordinære holdtider og udøve sin Astanga rutine. Man kan således også fremmøde i tiden før og blive og afslutte i tiden efter holdtiderne, og på den måde finde tid til sin træning i en travl hverdag med familie, arbejde eller studier.

Der vil ikke være nogen lærer til stede, men studiet er tilgængeligt og rummets energi og ånd vil være der for at understøtte træning, fokus og tilstedeværelse.

Ansvar!

Ophold i studiet i Open Space indebærer et ansvar for den enkelte om at passe og pleje studiet med hensyn til udluftning, regulering af varme, oprydning og efterladelse af omklædning, toilet og bade og sikring af studiet når det forlades.

Open Space er i kraft i de tidsrum der ligger uden for de skemalagte undervisningstider. Så træning formiddag, middag, tidlig eftermiddag, aften, helligdage og weekender er alle i Open Space. Også når du bliver og træner efter holdtiden er endt, er du i Open Space. F.eks. hvis eftermiddags mysore er fra kl. 16.00-18.00 vil træning efter kl. 18.00 være i Open Space.

Hvis der er flere i Open Space vil ansvaret for salen dvs. udluftning og regulering af varme, ligge på den sidste der forlader salen. Alle er dog altid ansvarlige for at holde stedet rent og ryddeligt.


OpenSpace Open to self-practice

Guidelines for use and stay in Open Space

Astanga Yoga Studio is a dedicated Astanga Shala run by a long time practitioner, who understands the needs of practitioners to have a quiet, peaceful, clean and comfortable place where they can practice their Astanga practice in undisturbed peace.

To support this, the studio is open to members' self-practice 24/7 year round so that they can practice their Astanga routine outside the ordinary teaching schedule.

One can thus also come in the time before and stay and finish in the time after the scheduled class times, and in this way fit in practice in a busy weekday with family, work or studies.

There will be no teacher present, but the room is available and the space's energy will be there to support the practice, your focus and presence.

Responsibility!

Using the studio in Open Space implies a responsibility for the individual to care for the studio with regard to airing out, regulation of heat, clean-up and securing the studio when you leave it.

Open Space is in effect for periods beyond the scheduled lessons. So any practice on noon, early afternoon, evening, holidays, weekends etc. are all in Open Space. Even if you haven’t finished within the scheduled class, you are in Open Space. Eg. if afternoon mysore is from kl. 16.00-18.00 if you still practice after kl. 18.00, you will be in Open Space.

If there are more persons in Open Space, the responsibility for the room, e.g. airing out and regulating the heat, will lie on the last one that leaves the room. Everyone is however responsible for keeping the place clean and tidy.